آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر بعد از نماز واجب برای قضاء حوائج

ذکر بعد از نماز واجب برای قضاء حوائج

ذکر بعد از نماز واجب برای قضاء حوائج البته مهم نیست که بعد از کدام نماز واجب است اما بهترین زمان هم بعد از نماز صبح است بعد از نماز فریضه  ابتدا 14 صلوات بفرستید و سپس هزار مرتبه استغفر الله و صد مرتبه الحمد الله رب العالمین…
متن دوم