آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای کارگشایی

ذکر برای کسی که از کار معزولش کرده باشند

ذکر برای کسی که از کار معزولش کرده باشند اگر کسی را از کار معزول کنند یا به چشم حقارت به وی بنگرند 61 روز هر روز 951 بار بخواند و از حیوانی اجتناب کند حق تعالی به جاه و منزلت رساند اما باید که بر انصاف باشد و اگر کسی را…
متن دوم