آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای مطیع کردن معشوقه و افزایش محبت

نسخه ای برای مطیع کردن معشوقه و افزایش محبت

نسخه ای برای مطیع کردن معشوقه و افزایش محبت اگر کسی دوستی کسی خواهد 45 روز هر روز 28 بار بخواند مطیع شود و اگر تسخیر سلاطین یا ملوک خواهد 77 روز هر روز 1001 بار بخواند و هر که لغوه(فکشان یا نصف صورتشان کج میشود) وفلجی باشد…
متن دوم