آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای غلبه بر دشمن

ذکر برای رسیدن به هر علمی و بازگشت غائب

ذکر برای رسیدن به هر علمی و بازگشت غائب اگر کسی علمی خواهد 51 روز یا 19 روز هر روز 1005 بار بخواند و از حیوانی اجتناب کند بهر علمی که رجوع کند حق تعالی روزی او گرداند و علم و معرفت بیابد و اگر غایبی بود و آمدن او خواهند…
متن دوم