آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای عزیز شدن نزد جمیع خلایق

ذکر برای رفع سرگردانی در امور و عزیز شدن پیش خلق

ذکر برای رفع سرگردانی در امور و عزیز شدن پیش خلق هر که روزانه 300 بار ذکر زیر را بگوید درپیش خلق عزیز گردد و اگر سرگردان بود هر روز بخواند حق تعالی از آن سرگردانی او را نجات دهد یا مَجیدُ تَمَجَّدتَ بالمَجدِ…
متن دوم