آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای درمان بیماری روحی

ذکری فوری برای علاج بیماری که اطبا از معالجه او عاجز باشند

ذکری فوری برای علاج بیماری که اطبا از معالجه او عاجز باشند در این پست سه دستور با یک ذکر قرار میدم که هم فوریه و هم مجرب که با این ذکر و تعداد آن هم بیمار معالجه میشود و هم گناهان او آمرزیده میشود و هم حاجت روا میشود طریقه ان بدین…
متن دوم