آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر الکریم

خواص و فوائد اسم الاکرم

خواص و فوائد اسم الاکرم شیخ صدوق (ره) فرموده است این اسم به معنای (کریم ) است یعنی صاحب صفت کرم و درگذرنده ی جرمها و تقصبرها ی بنی ادم و مداومت بر این اسم موجب بر امدن مقاصد دنیا و اخرت و حصول عزّت و کرامت است و این اسم مفتاح رزق و برکت…
متن دوم