آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر الحی

خواص و فوائد اسم الحی

خواص و فوائد اسم الحی   به معنی زنده ای است که مردن و فنا بر او راه نیافته و راه نخواهد یافت و زندگی او از خود اوست و مُدرک است به ذات خود و تمامی مُدرکات تحت ادراک اوست و این اسم منسوب به ( ادریس) پیامبر است و ان بزرگوار بر مداومت بر…
متن دوم