آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر البدیع

خواص و فوائد اسم البدیع

خواص و فوائد اسم البدیع به معنی مُبدِع است یعنی پدید اورنده ی کائنات از پیش خود بدون ان که ملاحظه ی مثالی واندازه کرده باشد بلکه ایجاد فرموده است انها را از روی حکمت بالغه و قدرت کامله و نیز استعمال شده است به معنای صانع اموری که که در صنع…
متن دوم