آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر اسماء خدا

موکل و تجسم ذکر اسماء الله

فرشتگان : موکل و تجسم ذکر اسماء الله اذکاری که مستجاب میشوند هر یک دارای یک موکل اند و با هر کلمه ای یک فرشته همراه است اذکار که از قلب خارج می شود هر کلمه اش یک فرشته تجسم می یابد که هر کدام به نوبه ی خود ام کلمه را تکرار می…

نحوه ی ذکر اسما به حرف ابجد

نحوه ی ذکر اسما به حرف ابجد وقتی یکی از اسماء الله را به حروف ابجد ذکر میگوییم اگر بخواهیم (( یای ندا )) اضافه کنیم باید قصد خود را بیان داریم یعنی بگوییم خداوندا منظورم عدد فلان اسم است و ((یا )) را هم به عنوان ندا میگویم یا این…
متن دوم