آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر اسماء الله الحسنی

موکل و تجسم ذکر اسماء الله

فرشتگان : موکل و تجسم ذکر اسماء الله اذکاری که مستجاب میشوند هر یک دارای یک موکل اند و با هر کلمه ای یک فرشته همراه است اذکار که از قلب خارج می شود هر کلمه اش یک فرشته تجسم می یابد که هر کدام به نوبه ی خود ام کلمه را تکرار می…
متن دوم