آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دکتر مورتون

داستان دردناک کاشف بیهوشی

داستان دردناک کاشف بیهوشی ۱-  داستان دردناک کاشف بیهوشی * زن و بچه کاشف داروی بیهوشی گرسنه ماندند و خودش از غصه دق کرد. * ۲۰ سال تمام دکتر مورتون کاشف داروی بی‌هوشی مبارزه کرد، گرسنگی کشید. او را بارها به دادگاه بردند و پس از  مرگش سه…
متن دوم