آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ده نکته اصلی در خود هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزمی امکانات نامحدودی دارد

خود هیپنوتیزمی امکانات نامحدودی دارد هیپنوتیزم در گذشته کارهای مهمی انجام داده و تازه دارد از سالهای تاریکی که کار شیاطین یا نمایش  مضحکی بشمار می رفته است ، خارج می شود . دیگر به آن به عنوان جادوی سیاه نگریسته نمی شود . امروزه هیپنوتیزم…

ده نکته اصلی در خود هیپنوتیزم

ده نکته اصلی در خود هیپنوتیزم ۱ . هیپنوتیزم حالت شبه خواب یا رویا مانندی را بیان می کند که هیپنوتیزم کننده روی مطیع ( هیپنوتیزم شونده ) انجام می دهد . این عمل همچنین می تواندتوسط خود شخص انجام شود . ۲ . در حالت خواب مصنوعی پذیرش داوطلبانه…
متن دوم