آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دلیل کم شدن روزی در چیست؟

دلیل کم شدن روزی در چیست؟

دلیل کم شدن روزی در چیست؟ انسان از آن جهت که صاحب فکر و اندیشه است، می‌خواهد در مورد بسیاری از مطالب پرس‌وجو کرده، چرایی و چگونگی مطالب را دریابد. از جمله مسائلی که فکر انسان را به خود معطوف داشته، مسائل مربوط به «رزق و روزی» انسان و دیگر…
متن دوم