آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا در هنگام خوابیدن

چه آیاتی را باید در هنگام خواب بخوانید

چه آیاتی را باید در هنگام خواب بخوانید هر کس هنگام خواب آیة الکرسی را  3 مرتبه بخواند، خداوند او را از شرّ شیطان حفظ می کند  در مورد آثار قرائت این آیات، مطالب زیادی در روایات آمده است؛ از جمله این که قرائت این آیات (هفتاد…
متن دوم