آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا جهت رفع جوش صورت

متن دوم