آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا ثروت فراوان

جهت گشایش کارها و رسیدن به مال و ثروت فراوان

جهت گشایش کارها و رسیدن به مال و ثروت فراوان در هفتم هر ماه قمری در ساعت شمس نسخه زیر را با جوهر روحانی روی کاغذ سفید بدون خط یا کاغذ زرد بنویسید و توی کیف پول خود قرار بدید و در هفتم ماه بعدی دوباره به همین طریف بنویسید و قبلی را…
متن دوم