آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای وصول طلب از بدهکار

نسخه ای جهت گرفتن طلب و امانت خود و موفقیت در کار

نسخه ای جهت گرفتن طلب و امانت خود و موفقیت در کار سلام دوستان عزیز صبح همتون به خیر و شادی دوستانی که در کار خود به کسی پولی قرض میدن و یا امانتی نزد شخصی قرار میدن ولی متاسفانه نمیتوانند پس بگیرند. اگه میخواهید امانتی به کسی بدهید…
متن دوم