آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای نجات از گرفتاری

دعا برای نجات از تنگی دست

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب مشکل گشا دعا برای نجات از تنگی دست برای نجات از تنگی و مضایق,این دعا را هر صبح 7 بار بخوانید.حق تعالی در مدت کوتاهی او را از تنگی دست نجات میدهد.اگر مقروض است قرضش ادا میشود,اگر بیکار است کار پیدا می…
متن دوم