آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای معالجه جوش ها و خال ها روی پوست و بدن

متن دوم