آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای مطیع شدن

متن دوم