آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای محبت بین زن و شوهر

متن دوم