آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای عاشق شدن

دعای عاشق شدن,دعا برای عاشق شدن

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب جلب معشوق دعای عاشق شدن,دعا برای عاشق شدن در بیان عملیات حب و تعویذات هر که خواهد کسی دیوانه و فریفته او شود در شب جمعه عروج ماه این عمل را شروع کند تا چهل روز هر روز چهل مرتبه بخواند و از اول تا آخر…
متن دوم