آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای صفای باطن

نسخه ای مجرب در پیدا کردن صفای قلب و باطن

نسخه ای مجرب در پیدا کردن صفای قلب و باطن در روز جمعه در سه هفته اول ماه قمری بعد از نماز عصر در مکانی خلوت ابتدا دو رکعت نماز برای حضرت علی(ع) بخوانید سپس 14 صلوات بفرستید و بعد 70 بار ایه الکرسی بخوانید خواندن باید پشت سر هم…
متن دوم