آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای شفای چشم

دعا برای شفای مریض

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق دعا برای شفای مریض در کتاب درمکنون چنین است: این 11 حرف را خواص عجیب ذکر کرده اند (ا ب ت ث ط ظ ف ک ل لا ی) یکی از آن خاصیت آن است که اگر کسی را درد عضوی از اعضاء دردری به همرسد,مثل درد…
متن دوم