آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای زیبایی جنین

نسخه برای زیبایی و طراوت چهره

نسخه برای زیبایی و طراوت چهره قبل از هر چیزی اگر صورتتان لک و جوش داره  ابتدا نسخه زیر را انجام بدید.و اگر هم لک و جوش نداره به سراغ مرحله بعد برید شب قبل از خواب ایات زیر را 21 بار بر عرق لیمو بخوانید.یعنی هر بار که میخوانید…
متن دوم