آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای رفع جوش بدن

متن دوم