آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای دور کردن شیطان

برای در امان ماندن جنیان از منزل و دور شدن از شخص

برای در امان ماندن جنیان از منزل و دور شدن از شخص بعضی از افراد هستند که وجود جن را در منزل یا دراطرافشون احساس میکنند . و از این موقعیت خسته شده و همیشه دارند آزار میبینند.برای اینکه اجنه را از خودتون و منزلتون دور کنید باید از نسخه زیر…
متن دوم