آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای دفع فقر

دعا برای اینکه انسان هرگز فقیر و مفلس نشود

دعا برای اینکه انسان هرگز فقیر و مفلس نشود به جهت توانگری بنویسد بر کاغذ زرد در کیسه گذارد و در کیسه باز گذارد هرگز مفلس نشود یا وهاب یا رزاق یا ذالطول یا غنی یا ذالجلال و الاکرام یا مغنی یا باسط یا واسع یا…
متن دوم