آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای خواب کردن کسی

نسخه ای قوی برای مسلط کردن خواب بر شخص

نسخه ای قوی برای مسلط کردن خواب بر شخص این نسخه فوق العاده مفید و کاربردیه و استفاده های زیادی از این نسخه میکنند از جمله: این فائده ودستور بعداز نوشتن بمحض اینکه در زیر بالشت شخص گذاشته شود به خواب عمیقی فرو خواهد رفت وتا مدت…
متن دوم