آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای حاجات

دعایی بسیار مجرب از حضرت علی برای حاجات

دعایی بسیار مجرب از حضرت علی برای حاجات منقول است از حضرت علی علیه السلام هر شخصی که هفت هزار بار این بیت را بخواند و بعد از خواندن پاره ای خرما بفقراء نصدیق کند بعد از آن هر مهمی که او را پیش آید همان بیت را هفت بار بخواند…
متن دوم