آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای جلب محبت

متن دوم