آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای بیماران سرطانی

نسخه ای مجرب برای شفای جمیع امراض و بیماری

نسخه ای مجرب برای شفای جمیع امراض و بیماری هرکس این دعا را بنویسد در کاغذ و در موم گیرد و در آب اندازد و حرکت دهد و هفت صباح بیاشامد یا هفت شب در وقت خفتن بیاشامد خدای تعالی هر گونه دردی و المی و مرضی که بوده باشد از هفت…
متن دوم