آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای افزایش رزق و روزی

دعای افزایش رزق و روزی

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب رزق و روزی متاع دعا برای افزایش رزق و روزی تا چهل روز و هر بار هفت دفعه  دعای زیر را بخوانید .رزق افزایش میابد به اذن خدا,تجربه شده این طلسم جزئی از مجموعه کتاب های…
متن دوم