آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای آشتی فوری

دعای مجرب برای ایجاد آشتی و صلح بین دو نفر

دعای مجرب برای ایجاد آشتی و صلح بین دو نفر   چون در میان دو کس منازعه و خصومت باشد این آیات را بر کاغذی نوشته و یکی از آن دو نفرباخود دارند کار ایشان به صلح انجامد آیات 83 الی 87 سوره انعام و بخشی از آیه 88 سوره…
متن دوم