آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای آسان شدن زایمان

دعا برای آسان شدن کارها

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب مشکل گشا دعا برای آسانی کارها هر کس این دعا را همراه خود حمل کند و ذکر زیر را یکصد بار بخواند کلیه کارها برای او آسان خواهد شد و به همه ی دشمنان خویش غلبه خواهد کرد.
متن دوم