آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا براي مراجعت غايب

دعا برای آوردن غایب از راه دور

دعا براي آوردن غايب از راه دور این نسخه برای افراد و عزیزانی که مشکل دوری مطلوب یا عزیزشان را دارند کسانی که نامزدشان قهر کرده و رفته و برنگشته عزیزی که فرزندش قهر کرده و منزل نمیاد همسری که برای جدایی خیلی وقته از منزل رفته و…
متن دوم