آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای گنج العرش

دعای کامل گنج العرش

دعای کامل گنج العرش  هر کس آن را بخواند یا پیش خود نگهدارد از شر شیطان و بلیات زمین و آسمان محفوظ ماند و اگر این دعا را هر روز بخواند به شخص بیماری که اطباء از معالجه او مأیوس شده‌اند بدمد خداوند از فضل خود او را شفای عاجل عنایت فرماید و…
متن دوم