آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای گشودن زبان

متن دوم