آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای گشایش کار بسته شده

دعای گشایش کار مجرب

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب مشکل گشا دعای گشایش کار مجرب این نسخه برگرفته از نرم افزار صد باب مشکل گشا می باشد من باب گشایش کار و رزق از امیر المؤمنین علی (ع)منقول است که هر کس را رزق کم شود بنویسد این دعا را بر ورق آهویا وصله ای…
متن دوم