آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای گشایش بخت سریع

دعای گشایش بخت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی دعای گشایش بخت این دعا برگرفته از نرم افزار صد باب بخت گشایی است که به زودی در سایت برای دانلود قرار خواهد گرفت من باب گشایش بخت آورده اند هرگاه دختری را بخت بسته باشدو خواهی بگشائی…

دانلود کتاب دعای گشایش بخت فوری

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی دانلود کتاب دعای گشایش بخت فوری   نسخه این دعا که از تجربیات بنده می باشد و من این دعا را از کتب قدیمی خطی استخراج کرده و چندین بار برای خانواده دوستان انجام داده ام و همچنین دستور آن را برای…

دعای گشایش بخت سریع,دعای گشایش بخت فوری

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی دعای گشایش بخت سریع,دعای گشایش بخت فوری هر که دختری را بخت بسته باشند ایندعا را نوشته در گردن دختر بندد و بعد از 40 روز او را شوهر پیدا شود و بخواهند او را قاعده:…

دعای گشایش بخت دختر,دعای گشایش بخت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی دعای گشایش بخت دختران هر گاه زنی یا دختری شوهر نکند بنویسد و بر گوشه مقنعه نهد و چون میخواهد بخوابد زیر سر نهد شوهر پیدا شود. قاعده:این دعا را در ساعت سعد نوشته شود بهترین…
متن دوم