آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای گشایش بخت دختر

دعای گشایش بخت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی دعای گشایش بخت این دعا برگرفته از نرم افزار صد باب بخت گشایی است که به زودی در سایت برای دانلود قرار خواهد گرفت من باب گشایش بخت آورده اند هرگاه دختری را بخت بسته باشدو خواهی بگشائی…

دعای گشایش بخت دختر,دعای گشایش بخت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب بخت گشایی دعای گشایش بخت دختران هر گاه زنی یا دختری شوهر نکند بنویسد و بر گوشه مقنعه نهد و چون میخواهد بخوابد زیر سر نهد شوهر پیدا شود. قاعده:این دعا را در ساعت سعد نوشته شود بهترین…
متن دوم