آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای گرفتن حاجت نزد خلایق

دعایی برای روا شدن حاجات انسان توسط خلایق

دعایی برای روا شدن حاجات انسان توسط خلایق بر کف دست راست خود نوشته سه دفعه دست ها را بهم گذارده در برابر هر که حاجتی دارد باز کند حاجت او روا شود : آیات 7 و 8 سوره جاثیه : وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿۷﴾…
متن دوم