آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای ناپدید شدن در جمع

نسخه ای جهت ناپدید شدن از چشم دیگران

نسخه ای جهت ناپدید شدن از چشم دیگران اگر خواهی کسی تورا نبیند و تو او را ببینی در پوست آهو بنویس و چشم هدهد در میان آن بگذار و با کسی سخن نگو با خود دار. ((و من اظلم ممن ذکر بابات ربه ثم اوضوا عنها انا من المجرومون تنفقمون و جعلنا من…
متن دوم