آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای منع دشمن

نمازنافله صبح چهار شنبه جهت دفع دشمن و خلاصی از آن

نمازنافله صبح چهار شنبه جهت دفع دشمن و خلاصی از آن اون دوستانی که دشمن و حسود زیاد دارند و برای رهایی یا خلاصی از انها ,نماز نافله صبح چهار شنبه را بجا آورند در رکعت اول نافله صبح ( چهارشنبه بعد از حمد ) والضحی و الم نشرح و در رکعت…
متن دوم