آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مطیع کرذم

متن دوم