آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مطیع کردن معشوق

نسخه مجرب برای مطیع کردن معشوقه

نسخه مجرب برای مطیع کردن معشوقه سلام دوستان گلم. برای مطیع کردن معشوقه باید اول مطمئن باشی که ستارتون جفت باشه و میزان تفاهم شما قابل قبول باشه.حال چه برای شراکت و چه برای ازدواج برای همین منظور ابتدا به سایت چهار سوق…
متن دوم