آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مشکل گشا حضرت علی

دعای قوی جهت فتح مهمات و گشایش کارها

دعای قوی جهت فتح مهمات و گشایش کارها من باب فتح مهمات و گشایش کارها در کتاب روضة الذکار حاجی محمدبن محمد تبریزی آورده است که این دعا را با مشک و زعفران نوشته و در موم گیرد و با خود دارد پس سه هفته برنیاید که خدایتعالی او را توانگرگرداند…
متن دوم