آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای مشکل گشاه

متن دوم