آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعای محفوظ ماندن از شر دشمن و شیاطین

دعای محفوظ ماندن از شر دشمن و شیاطین,رقعه الجیب

دعای محفوظ ماندن از شر دشمن و شیاطین,رقعة الجیبدر ذکر بعضی حرزها و دعاهای مختصر؛ اين حرزها و دعاها از كتاب «مهج الدعوات» و«مجتنى» كه هر دو از نوشته‏ هاى رضى الدين سيّد ابن طاووس هستند انتخاب شده‏ اند. این تعویذ، دعایی است که در یقه…
متن دوم